0. DEFINICJE

Występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży terminy:

Dostawca – oznacza VECTOR SMART DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Nabywca – oznacza jakikolwiek podmiot zamawiający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Towar;
Strony – oznacza Nabywcę oraz Dostawcę;
Towar – oznacza wszelki towar oraz produkty produkowane, dostarczane oraz sprzedawane przez Dostawcę;
Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli nabycia Towaru złożone pisemnie, w tym za pośrednictwem faksu lub poprzez email, podpisane przez Nabywcę lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Nabywcy w tym zakresie.

UWAGA: Dostawca zastrzega sobie prawo uznania jako Zamówienie zamówienia złożonego ustnie i zrealizowania go na warunkach określonych poniżej.

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1. O ile Strony nie postanowią inaczej w oddzielnej umowie, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej również “OWS”) stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży Towaru przez Dostawcę w ramach jego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy Dostawca złożył ofertę lub Strony zawarły osobne porozumienie, postanowienia takiej oferty lub porozumienia zastępują postanowienia OWS w zakresie w nich uregulowanym.
1.2. Składając Zamówienie, Nabywca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS. Wszelkie ogólne warunki zamówień lub inne regulacje Nabywcy, w tym postanowienia dodatkowe lub odmienne w stosunku do OWS zamieszczone na Zamówieniu nie wiążą Stron transakcji związanych z nabyciem Towaru w zakresie, w jakim nie pokrywają się z postanowieniami niniejszych OWS, chyba że zostaną wprost potwierdzone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia.

2. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

2.1. Zamówienie wiąże Nabywcę od momentu jego otrzymania przez Dostawcę oraz wiąże Dostawcę jedynie w przypadku jego pisemnego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Dostawcy z zastrzeżeniem postanowienia 2.3.1.
2.2. Zasady oraz tryb akceptacji i modyfikacji Zamówienia pozostają bez wpływu na czas dostawy. Dostawca określa czas dostawy po złożeniu Zamówienia. Informacje o przeciętnym czasie dostępności Towaru mogą być udzielone w odpowiedzi na ofertę zakupu lub zapytanie.
2.3. Czas realizacji Zamówienia zostanie podany Nabywcy w następującym trybie:

2.3.1 Dla Zamówień z czasem realizacji nie przekraczającym 24 godzin od złożenia Zamówienia – wyłącznie poprzez przystąpienie do realizacji Zamówienia oraz wystawienie faktury;
2.3.2 Dla Zamówień z terminem realizacji przekraczającym 24 godziny od złożenia Zamówienia – poprzez potwierdzenie pisemne, poprzez faks lub email.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia z zastrzeżeniami lub uzupełnione w sposób nie naruszający istotnych warunków Zamówienia uważa się za akceptację z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień zawartych w potwierdzeniu.
2.5. Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia Towaru oraz faktury VAT, jak również do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów zwrotnych.
2.6. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego dostawie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Nabywca powinien:

2.6.1 Odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem,
2.6.2 Sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Nabywcę oraz przewoźnika lub spedytora,
2.6.3 W ciągu 48 godzin od daty otrzymania Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem:

a) Numeru telefonu: +48 58 77 17 426
b) email: sales@vectorsmartdata.net, lub
c) Faksu na nr +48 58 77 17 100,

oraz w każdym z powyższych trybów przekazać następujące informacje:

  •  Nazwę/imię i nazwisko oraz adres Nabywcy,
  •  Tytuł reklamacji,
  •  Wartość przedmiotowego Towaru oraz podstawę jego określenia,
  •  Numer i datę faktury oraz
  •  Kopię protokołu niezgodności podpisanego wraz z przewoźnikiem lub spedytorem.

UWAGA: Brak zawiadomienia zgodnie z wymogami ust. 2.6. stanowi przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń.

2.7. Żadne prawa ani obowiązki wynikające z zawartej umowy lub złożonego Zamówienia nie podlegają cesji, ani nie mogą być w jakikolwiek inny sposób przeniesione na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Dostawcy.
2.8. Posiadanie oraz ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę zgodnie z regułą Ex Works (Incoterms 2000).
2.9. Uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem Towar może być zwrócony na warunkach określonych w niniejszych OWS wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny oraz nie może nosić oznak używania.
2.10. Obowiązek przeprowadzenia ostatecznej inspekcji Towaru poprzedzającej instalację spoczywa na Nabywcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można było uniknąć lub ograniczyć w przypadku przeprowadzenia prawidłowej inspekcji.
2.11. Odmowa lub opóźnienie w odbiorze Towaru pozostają bez wpływu na wystawienie faktury oraz warunki płatności.
2.12. Wysyłki w dni robocze są realizowane:

2.12.1 Do godz. 12:00 – w przypadku palet;
2.12.2 Do godziny 14:00 – w przypadku paczek.

2.13. O ile dana oferta lub umowa nie stanowi inaczej, faktura VAT dołączana jest do przesyłki, przy czym w przypadku:

2.13.1 Przesyłki paczkowej – umieszczana jest w koszulce i naklejana na paczkę,
2.13.2 Przesyłki paletowej – umieszczana jest razem z listem przewozowym spedytora lub przewoźnika.

2.14. Na zasadzie wyjątku od zasadniczego trybu dostawy opisanego powyżej, Nabywca może odebrać Towar/y osobiście lub za pośrednictwem działającego na jego rzecz spedytora lub przewoźnika w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta Dostawcy.
2.15. Nabywca uzyskuje prawo własności Towaru w momencie zapłaty pełnej ceny nabycia.

3. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cennik Dostawcy oraz oferty składane są wyłącznie na piśmie oraz obowiązują przez okres w nich wskazany.
3.2 Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić przed dniem wydania Towaru albo, jeśli Strony tak postanowią, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Strony dłuższego terminu płatności. Płatność za Towary nie będzie dokonywana przez Nabywcę w formule split payment.
3.3 Koszty dostawy powiększają kwotę należną tytułem sprzedaży i ujęte są jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

4. GWARANCJA

4.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Towarów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie gwarancyjnym liczonym od daty wystawienia faktury VAT lub dostawy Towarów – w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza.
4.2 Towar może zostać uznany za wadliwy, jeśli w chwili sprzedaży przez Dostawcę nie spełnia on funkcji określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych lub w innych podobnych dokumentach udostępnionych przez Dostawcę i wada ta istniała w dniu nabycia Towaru.
4.3 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu.
4.4 Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i oprogramowania zainstalowanego lub dołączonego do Towaru, w tym również wewnętrznego oprogramowania (firmware). Gwarancja dotyczy tylko wad nośnika, na którym dokonano zapisu oprogramowania, jeśli został wydany przez Dostawcę wraz z Towarem.
4.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub nieprawidłowe odtwarzanie oprogramowania lub danych znajdujących się w Towarze.
4.6 Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis Dostawcy, mieszczący się w siedzibie Dostawcy: 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6, bez zbędnej zwłoki w terminie nie przekraczającym 45 dni od daty dostarczenia Towaru do serwisu Dostawcy. O każdym przypadku niemożliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca zawiadomi Nabywcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin usunięcia wady.
4.7 Do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest uprawniony pierwotny Nabywca Towaru, na którego to Nabywcę Dostawca wystawił fakturę VAT.
4.8 W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych określonych w niniejszym dokumencie należy:

4.8.1 Zgłosić uszkodzenie do Serwisu:

a) za pośrednictwem portalu Techsupport www.vectortechsupport.net lub

b) za pośrednictwem e-mail techsupport@vector.net  wypełniając Dokument RMA

4.8.2 Zgłoszenie zostanie niezwłocznie zarejestrowane przez Dostawcę pod unikalnym numerem, a Nabywca otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia
4.8.3 W razie takiej potrzeby stwierdzonej przez Dostawcę, w szczególności w razie niepowodzenia zdalnego przywrócenia parametrów Towaru, Nabywca jest zobowiązany:

a) dostarczyć fizycznie Towar do serwisu Dostawcy wraz z wypełnionym dokumentem RMA za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Dostawcę oraz na koszt Dostawcy,
b) zapewnić, że dostarczony Towar posiada nienaruszone plomby z numerami seryjnymi Dostawcy lub producenta oraz, że jest opakowane w sposób zapewniający jego nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku.

4.9 Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami ekspertyzy technicznej, naprawy, transportu (do i z serwisu Dostawcy), ubezpieczenia i należności celnych, gdy uszkodzenie nie było objęte Gwarancją lub Towar okaże się sprawny.
4.10 Towar przesłany do serwisu Dostawcy z naruszeniem trybu określonego w postanowieniu 4.8 nie będzie przedmiotem świadczeń gwarancyjnych i zostanie odesłane do Nabywcy na jego wyłączny koszt i ryzyko. W przypadku przesłania Towaru przez osobę nie będącą Nabywcą zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
4.11 Gwarancja nie obejmuje:

4.11.1 Uszkodzeń mechanicznych Towarów, uszkodzeń Towarów powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, konfiguracji, użytkowania lub innych działań sprzecznych z dostarczoną instrukcją obsługi, warunkami technicznymi Towaru lub zwyczajowymi zasadami postępowania z Towarem danego rodzaju;
4.11.2 Uszkodzeń Towaru wynikłych z nieprawidłowego podłączania do niego innych urządzeń, w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją lub parametrami Towaru, a także takich uszkodzeń, których wynikły z wad (uszkodzeń, zakłóceń w pracy) urządzeń prawidłowo podłączonych do Towaru;
4.11.3 Uszkodzeń Towaru spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznych lub innymi klęskami żywiołowymi, wojną, nieprzewidzianymi wypadkami, niewłaściwym napięciem zasilania lub innymi czynnikami zewnętrznymi;
4.11.4 Towaru, w który Nabywca lub inne osoby ingerowały w jakikolwiek sposób, w tym przeprowadzały rekonfiguracje, naprawy, samowolne zmiany konstrukcyjne, przeróbki lub regulacje;
4.11.5 Towaru ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami;
4.11.6 Czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt;
4.11.7 Wad powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych, a także innych niż zalecane przez Producenta lub Dostawcę, materiałów eksploatacyjnych;
4.11.8 Uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Nabywcy;
4.11.9 Wadliwego działania Towaru spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy programami zainstalowanymi na uszkodzonym Towarze lub na sprzęcie, z którym Towar w sposób stały współpracuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
4.11.10 Towaru, w przedmiocie którego została zawarta umowa sprzedaży, zamiany lub inna umowa przenosząca własność Towaru z Nabywcy na osoby trzecie.

4.12. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi poprzez naprawę Towaru lub poprzez częściową wymianę i naprawę lub wymianę Towaru według wyboru Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego Towaru lub jego podzespołu na Towar wolny od wad, niekoniecznie identyczny, jeśli tylko gwarantuje ono normalną sprawność i funkcjonalność wynikającą z przeznaczenia Towaru. Wymieniony wadliwy Towary lub jego podzespół stają się własnością Dostawcy w chwili dostawy do serwisu Dostawcy. Koszt transportu naprawionego lub wymienionego Towaru ponosi Dostawca z zastrzeżeniem postanowień 4.8, 4.9 oraz 4.10.
4.13. W przypadku realizacji świadczeń gwarancyjnych, okres gwarancyjny ulega przedłużeniu przez czas od dnia prawidłowego dostarczenia Towaru do serwisu Dostawcy do dnia jego naprawy lub wymiany zgodnie z postanowieniem 4.12.
4.14. Dostawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie zobowiązań określonych w Gwarancji, jeżeli ich niewykonanie wynika z okoliczności siły wyższej po stronie Dostawcy lub producenta. Siłą wyższą jest każde zdarzenie, znajdujące się poza kontrolą Dostawcy lub producenta uniemożliwiające lub powodujące niezgodne z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi wykonanie usług gwarancyjnych, które nie mogło być brane pod uwagę przez Dostawcę działający z zachowaniem zawodowej staranności w chwili udzielenia Gwarancji.
4.15. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4.16. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego do świadczeń gwarancyjnych do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru. Dostawca nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Towar, co nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy jako producenta za produkt niebezpieczny.
4.17. Dostawca udziela wyłącznie gwarancji na warunkach wskazanych wyżej, wyłączając jednocześnie rękojmię z tytułu wszelkich wad w sprzedawanych Towarach.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pochodne do Towaru, jego oprogramowania oraz dokumentacji, w tym: kodów źródłowych oprogramowania, znaków handlowych, znaków towarowych, specyfikacji technicznych oraz patentów pochodzących od Dostawcy lub innych jego przedstawicieli są zastrzeżone i pozostają wyłączną własnością Dostawcy. W przypadku Towarów, których producentem są inne podmioty niż Dostawca, wszelkie prawa własności intelektualnej przysługują producentom Towaru lub innym podmiotom, będącym ich twórcami oraz/lub właścicielami.
5.2 Nabywcy nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji przebudowy lub odtwarzania konstrukcji Towarów, wzornictwa, oprogramowania lub dokumentacji jak również nie może zezwolić na dokonywanie takich czynności osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
5.3 Nabywca nie jest uprawniony do kopiowania, powielania lub ujawniania w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących struktury technicznej lub funkcjonowania Towaru lub jakichkolwiek poufnych informacji, w tym handlowych, związanych z Towarem oraz do wykorzystywania takich informacji w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z normalnego korzystania z Towaru.
5.4 Dostawca zwolni Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej przez Towar produkowany przez Dostawcę pod warunkiem natychmiastowego poinformowania Dostawcy o takim roszczeniu. Obowiązek zwolnienia Nabywcy z odpowiedzialności nie powstaje w sytuacji Towaru wyprodukowanego zgodnie ze specyfikacjami lub projektem dostarczonym, pośrednio lub bezpośrednio, przez Nabywcę lub w przypadku wykorzystywania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami Dostawcy.
5.5 Dostawca udziela Nabywcy ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania Towaru w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszych OWS. Nabywcy nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji lub innych form przenoszenia uprawnień licencyjnych na inne podmioty. Wszelkie prawa niematerialne do Towaru włącznie z oprogramowaniem oraz dokumentacją stanowią własność twórcy.
5.6 W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego rozdziału 5, Dostawcy będą przysługiwać wszelkie roszczenia w najszerszym, dopuszczalnym prawem zakresie.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy sprzedaży, wraz z postanowieniami gwarancyjnymi w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym: pożaru, strajku, nietypowych warunków pogodowych, opóźnień spowodowanych działaniami lub bezczynnością organów władzy, opóźnień podwykonawców lub dostawców lub spowodowanych jakimikolwiek innymi zdarzeniami znajdującymi się poza kontrolą Dostawcy.
6.2 Dostawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji i nie podejmuje zobowiązań innych niż wyrażone wprost w niniejszych OWS lub oddzielnej umowie w odniesieniu do Towaru oraz usług związanych z wykonaniem umowy sprzedaży Towaru i stanowią wyłączne podstawy roszczeń Nabywcy wobec Dostawcy w sytuacji naruszenia postanowień niniejszych OWS. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym nie może przekraczać wartości danej transakcji sprzedaży lub kwoty 100 000 PLN – decydująca jest wartość niższa.
6.3 Oprogramowanie jest dostarczane zgodnie z warunkami licencji oraz gwarancji licencjodawcy Oprogramowania i Nabywca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec licencjodawcy za naruszenia warunków licencji, za które odpowiedzialność ponosi Nabywca.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 W takim zakresie, w jakim Dostawca, w związku z wykonywaniem Zamówienia, zobowiązany jest przez Nabywcę do przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Nabywcę, Dostawca zobowiązuje się do:
7.1.1 przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych („Dyrektywa o ochronie danych”);
7.1.2 przetwarzania danych osobowych wyłącznie w imieniu Nabywcy i wyłącznie na potrzeby wykonywania Zamówienia oraz zgodnie z poleceniami zawartymi w umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o ile taka umowa zostanie zawarta;
7.1.3 niemodyfikowania i nieuzupełniania treści danych osobowych, jak również do niewykorzystywania ich na własne potrzeby i do ich nieujawniania i niekomunikowania oraz do niezezwalania na ich ujawnianie osobom trzecim, chyba, że okaże się to konieczne dla celów związanych z wykonaniem Zamówienia albo gdy okaże się to konieczne w związku w wykonaniem obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących;
7.1.4 podjęcia właściwych technicznych i organizacyjnych czynności w celu zabezpieczenia danych osobowych;
7.1.5 Dostawca musi upewnić się, że dostęp do danych osobowych udzielony został wyłącznie tym członkom jego personelu, którzy muszą taki dostęp uzyskać w celu realizacji Zamówienia oraz że osoby te zostały poinformowane o poufnym charakterze danych osobowych;
7.1.6 umożliwienia Nabywcy dokonania kontroli podejmowanych przez Dostawcę działań mających na celu faktu przestrzegania przez Dostawcę niniejszych zobowiązań;
7.1.7 przetwarzania danych osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przy czym dane osobowe mogą one być przesyłane do kraju spoza EOG i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
7.1.8 bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Nabywcy, w związku w wykonywaniem Zamówienia Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych administrowanych przez Nabywcę podmiotom trzecim.
7.2 Na wezwanie Nabywcy wystosowane po wykonaniu Zamówienia Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Nabywcy albo zniszczenia bądź usunięcia ze swoich systemów, zgodnie z wyborem Nabywcy wszystkich danych osobowych, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, chyba że ustawodawstwo bądź wymogi prawne nałożone na Dostawcę uniemożliwiają zwrot, zniszczenie bądź usunięcie wszystkich bądź niektórych przetwarzanych danych osobowych.
7.3 W rozumieniu niniejszego paragrafu, określenia „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „administrator” i podmiot „przetwarzający” dane osobowe posiadają znaczenia przypisane im w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych albo w Dyrektywie o ochronie danych; w szczególności dotyczy to danych osobowych, których „administratorem” jest Nabywca i które są „przetwarzane” przez Dostawcę. „Przepisy prawa o ochronie danych osobowych” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym Dyrektywę 95/46/WE, zarówno pozostające w mocy w dacie złożenia Zamówienia, jak i uchwalone po tej dacie.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1 Towary oznaczone znakiem przekreślonego kosza na śmieci podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495.
8.2 Zużyty sprzęt elektryczny należy zbierać selektywnie oraz postępować z nim zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
8.3 Zużyty sprzęt elektryczny może zawierać składniki niebezpieczne, dlatego składowanie tego sprzętu wraz z innymi odpadami oraz naruszanie jego integralności jest szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i otoczenia.

9. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

9.1 Prawo polskie, z wyjątkiem jego reguł lub zasad prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, rozstrzyga wszystkie sprawy związane z  transakcjami zawartymi na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
9.2 Jakiekolwiek spory z podmiotami posiadającymi w Polsce swoją siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności, związane z umowami sprzedaży zawartymi na niniejszych Ogólnych Warunkach będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Dostawcy.

10. KONTROLA EKSPORTU

Wraz z dokonaniem zakupu Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Towar może zawierać technologię i oprogramowanie podlegające ustawom i przepisom wykonawczym o kontroli eksportu obowiązującym w USA, Unii Europejskiej lub/oraz w kraju, do którego ma być dostarczony lub gdzie ma być używany bądź innym regulacjom międzynarodowym ograniczającym obrót Towarem na rynku międzynarodowym. Nabywca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym wszelkiego rodzajów embarg i innych ograniczeń dotyczących kraju przeznaczenia Towaru. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Towar nie może być zbywany, sprzedawany, wynajmowany lub dzierżawiony na rzecz końcowego odbiorcy lub kraju podlegającemu ograniczeniom eksportowym, bądź odbiorcy zaangażowanemu w produkcję broni nuklearnej lub zbrodnie ludobójstwa, bez uprzedniej zgody rządu USA lub odpowiednich władz Unii Europejskiej lub innych odpowiednich organów międzynarodowych. Nabywca jest świadomy, iż ograniczenia, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie są identyczne w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub odbiorców końcowych oraz podlegają zmianom. W szczególności regulacje obowiązujące w USA oraz Unii Europejskiej mogą się od siebie różnić i być zmieniane niezależnie od siebie. W związku z powyższym, Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa USA oraz Unii Europejskiej oraz innych norm prawa międzynarodowego w powyższym zakresie. W przypadku naruszenia przez Nabywcę regulacji, o których mowa w niniejszym ustępie lub zaistnienia okoliczności czyniących takie naruszenie prawdopodobnym Dostawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem środków zmierzających do zapobieżenia występowania takich naruszeń. Ponadto Nabywca zwolni z Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności mogącej wyniknąć z naruszenia przez Nabywcę przepisów i norm, o których mowa w niniejszym ustępie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień pozostałe postanowienia OWS oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony indywidualnie uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne.
11.2 OWS obowiązują od 7.12.2011 r. VECTOR SMART DATA zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku wystąpienia organizacyjnych, prawnych lub innych istotnych zmian dotyczących VECTOR SMART DATA, w trybie i ze skutkami określonymi w Kodeksie cywilnym.
11.3 Dostawca przyjmuje na siebie wyłącznie zobowiązania wprost wyrażone w niniejszych OWS.
11.4 Jakiekolwiek zrzeczenie się uprawnienia, zmiana postanowień umownych, zobowiązań lub jakichkolwiek uprawnień umownych wymagają formy pisemnej z podpisem Dostawcy pod rygorem nieważności.